Kody rabatowe

Regulamin Kuponów rabatowych sklepu internetowego www.floresensuel.pl

I. Definicje

 1. Regulamin: niniejszy dokument, określa zasady stosowania kuponów rabatowych w sklepie internetowym floresensuel.pl
 2. Kupon rabatowy: kupon w formie kodu wygenerowanego przez sklep w formie elektronicznej/papierowej o określonej wartości procentowej, wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowy floresensuel.pl
 3. Nabywca: osoba, która nabywa od Wydawcy Kupon rabatowy
 4. Użytkownik: nabywca lub każdorazowy posiadacz kodu rabatowego.
 5. Kod: unikalny numer przypisany każdemu kuponowi rabatowemu niezbędny do realizacji zamówienia
 6. Towary: przedmioty oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym www.floresenuel.pl

II. Warunki ogólne

 1. Wydawca zobowiązuje się do wydania Nabywcy kuponu rabatowego oraz do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy kuponu rabatowego za Towary nabywane przez Użytkownika.
 2. Kupon rabatowy może być wykorzystany jednorazowo wyłącznie do nabywania Towarów w sklepie internetowym floresensuel.pl
 3. Kupon rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.
 4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Nabywcę/Użytkownika Kuponu rabatowego osobom nieupoważnionym.
 5. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Kuponu rabatowego po jego przekazaniu.
 6. Kupon rabatowy jest ważny przez okres 2 miesięcy od daty wydania kuponu
 7. Kupon rabatowy nie obejmuje kosztów wysyłki nabywanych Towarów, które Użytkownik jest zobowiązany uiścić przy dokonaniu zamówienia.
 8. Kupony i kody rabatowe nie łącza się ze sobą.
 9. Kupony są dostępne w następujących nominałach:
  – 10% za jednorazowe zakupy powyżej 200 zł
  – 15% za jednorazowe zakupy powyżej 300 zł
  – 20% za jednorazowe zakupy za powyżej 400 zł
  – 25% za jednorazowe zakupy powyżej 500 zł

III. Zasady korzystania z Kuponów rabatowych

 1. Kupon rabatowy w formie papierowej Nabywca otrzymuje od Wydawcy. Każdy Kupon rabatowy zawiera indywidualny Kod niezbędny do realizacji zamówienia z uwzględnieniem procentowej zniżki.
 2. Wydawca ma prawo odmówić realizacji zakupu Towarów przy użyciu Kuponu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności.
 3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość podanych danych mailowych oraz teleadresowych niezbędnych do realizacji kuponu rabatowego

IV Rozliczenia i reklamacje

 1. Wydanie Kupony rabatowego Użytkownikowi stanowi sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, w momencie wykorzystania kuponu rabatowego otrzyma od Wydawcy paragon fiskalny lub fakturę VAT.
 2. Wszelkie zwroty, wymiany oraz reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu Kuponu rabatowego będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą opisaną na stronach www.floresensuel.pl
 3. Przy użyciu Kuponów rabatowych nabywać można dowolne produkty będące w ofercie Sklepu.

V. Postanowienia końcowe

 1. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Kuponu rabatowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Kupon rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę).
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.floresensuel.pl
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie obowiązujące przepisy prawne

Do pobrania: